مشتریان تولیدی کیف غزال

 • 1. شرکت سپاهان کوثر
 • 2. شرکت پاور پایپ
 • 3. انجمن خیریه حضرت ابوالفضل
 • 4. شرکت smp اصفهان (ups)
 • 5. شرکت رسا جوش
 • 6. بیمارستان آریا اهواز
 • 7. بیمارستان خانوداده
 • 8. بیمارستان میلاد
 • 9. بیمارستان چمران
 • 10. بیمارستان امید تهران
 • 11. بیمارستان مهرگان
 • 12. بیمارستان کلینیک اصفهان
 • و . . .

مشتریان تولیدی کیف غزال

 • 1. شرکت سپاهان کوثر
 • 2. شرکت پاور پایپ
 • 3. انجمن خیریه حضرت ابوالفضل
 • 4. شرکت smp اصفهان (ups)
 • 5. شرکت رسا جوش
 • 6. بیمارستان آریا اهواز
 • 7. بیمارستان خانوداده
 • 8. بیمارستان میلاد
 • 9. بیمارستان چمران
 • 10. بیمارستان امید تهران
 • 11. بیمارستان مهرگان
 • 12. بیمارستان کلینیک اصفهان
 • و . . .